NG 8 Nikkilän Kartanon keskus ja asemanseutu

 

Nikkilän Kartanon keskus ja asemanseutu on Sipoon keskeisimpiä lähivuosien kehittämishankkeita. Kaavatyöllä luodaan edellytykset Nikkilän taajamakeskuksen laajentumiselle olemassa olevan radan pohjoispuolelle ja samalla henkilöjunaliikenteen avaamiselle Kerava-Nikkilä rataosuudella. 


Alueelle on suunnitteilla vahvasti Nikkilän tulevaan juna-asemaan tukeutuva, monimuotoinen asumisen ja palveluiden alue, noin 2000 asukkaalle. Samalla on tarkoitus antaa asemakaavalliset edellytykset Nikkilän aseman toteuttamiselle ja asemanseudun tulevalle kehittämiselle.  

 
Nikkilän Kartanon alueen asemakaavoitusta ohjaamaan on laadittu Nikkilän Kartanon kaavarunko ja ideasuunnitelma (Anttila & Rusanen ja Ramboll 17.6.2009) sekä sitä koskeva tarkistustyö (Anttila & Rusanen ja Ramboll 11.2.2015). Nikkilän aseman ja siihen liittyvien matkapalveluiden sijainnin ja tilankäytön edellytyksiä selvitetty vuoden 2018 aikana (Nikkilän henkilöjunaliikenteen aseman sijaintiselvitys. Destia, 2018).

NG 7 Nickby gårds centrum och stationsnejd

Nickby gårds centrum och stationsnejd är ett av de viktigaste utvecklingsprojekten i Sibbo under de närmaste åren. Planarbetet skapar förutsättningar för att utvidga tätortscentrumet till norra sidan av den befintliga banan och på samma gång för att öppna persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby. 


Ett mångsidigt område för boende och service planeras för 2 000 invånare kring den kommande tågstationen i Nickby. På samma gång ska detaljplanen göra det möjligt att genomföra själva stationen och utveckla området kring den.    


En planstomme och en idéplan för Nickby gård har utarbetats för att styra detaljplaneringen (Anttila & Rusanen och Ramboll 17.6.2009). Idéplanen har reviderats (Anttila & Rusanen och Ramboll 11.2.2015). År 2018 gjordes en utredning om Nickby station och resetjänsternas läge och om förutsättningarna för lokaldisponeringen (Nikkilän henkilöjunaliikenteen aseman sijaintiselvitys. Destia, 2018).